Upravit stránku

Výpověď z organizačních důvodů a právo na odstupné

Zaměstnavateli je zákonem uloženo, aby v určitých případech poskytl zaměstnanci odstupné, dá-li mu výpověď z pracovního poměru. V praxi se přitom často stává, že zaměstnanec uzavře se svým zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního poměru pro stejné důvody, avšak i takovéto skončení pracovního poměru zakládá jeho nárok na odstupné.

Soudní praxe k problematice výživného pro zletilé studující dítě

Značná část populace se zaobírá otázkami výše výživného pro jejich děti. Tomu odpovídá i fakt, že vyživovací povinnost rodičů vůči dětem je nejčastěji projednávaným druhem vyživovací povinnosti před soudy. Přispívá tomu i nutnost průběžné úpravy výživného, jelikož při změně poměrů se výše výživného může na návrh průběžně měnit. V pozadí však zůstávají otázky, za jakých okolností je rodič povinen hradit výživné svému zletilému studujícímu dítěti. 

Brexit a přeshraniční insolvenční řízení

Velká Británie přestala být uplynutím 31. 1. 2020 členským státem EU a začalo jedenáctiměsíční přechodné období, během kterého se EU a Velká Británie pokusí vyjednat obchodní dohodu a upravit vzájemné vztahy tak, aby umožňovaly funkční soužití. Jaký bude dopad Brexitu na oblast přeshraničních insolvenčních řízení, která byla tak dlouhou dobu rozvíjena v rámci EU? Zůstanou insolvenční soudci a účastníci řízení ochuzeni o nástroje spolupráce, které byly v rámci EU vyvinuty?