Upravit stránku

1. Práva vysílaných zaměstnanců

Mezi nejvýznamnější změny patří nová úprava práv zaměstnanců vysílaných ze států EU. Podle délky zaměstnání se rozlišují dvě kategorie zaměstnanců. O krátkodobé vyslání jde tehdy, jestliže je kratší než 12 měsíců. Vyslání je možné prodloužit až na 18 měsíců a pak jde o dlouhodobé vyslání. Při dlouhodobém vyslání se na vyslaného zaměstnance budou plně aplikovat pracovní podmínky, které jsou účinné v členském státě, v němž je práce vykonávána.

Zaměstnavatel bude muset v konkrétním případě porovnat, zda mzda poskytovaná vyslanému zaměstnanci dosahuje úrovně minimální, případně zaručené mzdy. Dále bude muset posoudit, zda za dobu práce vykonávané za určitých specifických režimů (práce v noci, ve svátek apod.) odpovídá zvýšení odměny za práci.

Novela zákoníku práce

2. Změny v oblasti dovolené

Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru konal u zaměstnavatele v příslušném kalendářním roce práci po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby připadající na toto období, přísluší dovolená za kalendářní rok v délce stanovené týdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo. Konal-li zaměstnanec práci po kratší týdenní pracovní dobu, přísluší mu dovolená odpovídající této kratší týdenní pracovní době. Zohlední se, kolik hodin zaměstnanec odpracoval a úměrně tomu se stanoví výměra dovolené.

Novela připouští možnost převedení nevyčerpané části dovolené, která přesahuje minimální výměru 4 týdnů a u pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol 6 týdnů v kalendářním roce, do následujícího kalendářního roku. Krácení dovolené je stanoveno pro případ neomluveného zameškání směny zaměstnancem. Odečte se počet neomluveně zameškaných hodin ve směně od celkového počtu hodin, které připadají zaměstnanci na jeho dovolenou v kalendářním roce. 

Novela zákoníku práce 2020

3. Změny v doručování písemností

Zavádí se pravidlo, že zaměstnavatel doručuje písemnost zaměstnanci do vlastních rukou přednostně na pracovišti. Teprve nebude-li to možné, může zaměstnavatel písemnost doručit kdekoliv bude zaměstnanec zastižen, prostřednictvím pošty, elektronickou komunikací nebo prostřednictvím datové schránky.

Pokud bude doručováno prostřednictvím pošty, doručuje se na adresu, kterou zaměstnanec zaměstnavateli písemně sdělil. Nebyl-li zaměstnanec, kterému má být písemnost doručena poštou, zastižen v místě doručení, ačkoliv se v tomto místě zdržuje, doručovatel uloží písemnost v místně příslušné provozovně pošty. Zaměstnance o tom písemně uvědomí a vyzve ho, aby si písemnost vyzvedl do 15 kalendářních dnů (v současnosti do 10 pracovních dnů).

4. Přechod práv a povinností

Dosavadní úprava přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na nového zaměstnavatele byla vnímána jako příliš volná a okruh případů, kdy k přechodu docházelo, byl vnímán jako příliš široký. Dochází proto ke zpřesnění podmínek přechodu. Jednak jde o případy, kdy zvláštní právní předpis stanoví, že se jedná o převod činnosti zaměstnavatele. To je případ koupě závodu nebo fúze sloučením, kde občanský zákoník výslovně uvádí, že se považují za převod činnosti zaměstnavatele.

V ostatních případech musí být dodrženy následující podmínky:

  • činnost je po převodu vykonávána stejným nebo obdobným způsobem a rozsahem,
  • činnost nespočívá zcela nebo převážně v dodávání zboží,
  • bezprostředně před převodem existuje skupina zaměstnanců, která byla záměrně vytvořena zaměstnavatelem za účelem výhradního nebo převážného vykonávání činnosti,
  • činnost není zamýšlena jako krátkodobá nebo nemá spočívat v jednorázovém úkolu,
  • je převáděn majetek, je-li tento majetek s ohledem na charakter činnosti pro její výkon zásadní, nebo je převzata podstatná část zaměstnanců, které dosavadní zaměstnavatel používal při výkonu činnosti, závisí-li tato činnost v podstatné míře pouze na zaměstnancích, nikoliv na majetku.

5. Sdílená pracovní místa (job -sharing)

Job-sharing spočívá v tom, že na jednom pracovním místě pracují dva či více zaměstnanců na částečný úvazek na pozici, kterou obvykle vykonává jeden pracovník na plný úvazek. Vzniká na základě písemné dohody.

Souhrn délky týdenní pracovní doby zaměstnanců nesmí překročit délku stanovené týdenní pracovní doby. Zaměstnanci jsou povinni předložit zaměstnavateli společný písemný rozvrh pracovní doby.

Zákoník práce 2020

6. Náhrada škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání

Zavádí se institut jednorázové náhrady nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance. Nově je upravena náhrada nákladů spojených s pohřbem, která se nadále bude rovnat jedenapůlnásobku průměrné mzdy. Zavádí se rovněž jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých, a to manželky, partnera, dítěte a rodičů zemřelého zaměstnance. Náhrada se bude rovnat dvacetinásobku průměrné mzdy. Upřesňuje se rovněž výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a po jejím skončení.
JUDr. Vít Biolek, MBA, LL.M.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti