Upravit stránku

Tato pravidla však dopadají na skupinu zájezdů, které se neuskutečnily či neuskuteční z důvodu odstoupení od smlouvy pro nevyhnutelné a mimořádné okolnosti. Pro tyto okolnosti mohou odstoupit od smlouvy jak cestovní kanceláře (činily tak např. v době uzavření hranic České republiky), tak zákazníci.

Nutno také podotknout, že v těchto případech cestovní kancelář není oprávněna účtovat stornopoplatky a zákazník tak má obdržet veškeré uhrazené platby za zájezd. V obou případech však platí, že zákazník nemá právo na náhradu škody.

Zákon stanoví, že zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez zaplacení stornopoplatků, pokud nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti v místě určení cesty nebo pobytu či jeho bezprostředním okolí, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. Vrácení zaplacených cen těchto zájezdů by však pro některé kanceláře mohlo být likvidační, proto byla vytvořena speciální pravidla.

Cestovním kancelářím tak bylo umožněno, aby v případě odstoupení od smlouvy na zájezdy časově vymezené výše uvedenou dobou a které zároveň naplňují výše uvedená kritéria, namísto vrácení platby, poskytnout zákazníkovi poukaz na zájezd. 

Na tomto místě je také vhodné zmínit, že v souladu se zákonem má zákazník právo od smlouvy odstoupit vždy, nicméně nebude-li na něj dopadat výše uvedené, musí počítat se zaplacením stornopoplatků v souladu s ujednanými podmínkami ve smlouvě.
 

Jak tedy máte jako zákazník v takové situaci jednat? 

Předně je nutno zhodnotit situaci, zda na Vámi zakoupený zájezd má epidemie koronaviru takový dopad, aby bylo možno od smlouvy odstoupit bez zaplacení stornopoplatků. Za tímto účelem můžete využít mj. aktuální doporučení pro cesty do zahraničí uveřejňovaná na internetových stránkách www.mzv.cz.

Pokud se rozhodnete od smlouvy odstoupit s odvoláním na ust. § 2535 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, může na to cestovní kancelář reagovat písemným sdělením o využití ochranné doby a vystavení poukazu na (náhradní) zájezd platný nejméně po dobu trvání ochranné doby, která skončí nejpozději dnem 31.8.2021. Poukaz přitom bude vystaven na částku odpovídající hodnotě veškerých plateb uhrazených zákazníkem na zájezd a měl by být předán zákazníkovi v listinné podobě. V elektronické podobě je možné poukaz na zájezd zákazníkovi předat, jestliže byla původní smlouva o zájezdu uzavřena prostředky komunikace na dálku nebo s tím zákazník vyslovil souhlas.

Využije-li cestovní kancelář toto své právo a vystaví zákazníkovi poukaz na zájezd, pak se na ni vztahuje ochranná doba odkládající povinnost vrácení plateb uhrazených zákazníkem trvající až do 31. srpna 2021. Nevyužije-li cestovní kancelář toto své právo, bude se postupovat v souladu s obecnou úpravou, která by v takovém případě znamenala povinnost vrátit zákazníkovi peníze.
 

Do kdy musí být takto vystavený poukaz využit?

Na každém takto vystaveném poukazu by měl být uveden datum začátku a konce jeho platnosti. Pokud budete chtít poukaz využít, stačí se obrátit na cestovní kancelář s žádostí o využití poukazu, na což je tato povinna zareagovat ve lhůtě 30 dnů. Cestovní kancelář přitom zákazníkovi nabídne náhradní zájezd stejné nebo vyšší jakosti, než byla sjednána v původní smlouvě, přičemž žádat o doplacení rozdílu ceny zájezdu může pouze v případě, že zákazník požádá o zájezd vyšší jakosti, byl-li mu současně nabídnut zájezd jakosti stejné a zákazník tuto nabídku nevyužil. Využitím poukazu se má peněžitý dluh cestovní kanceláře vůči Vám jako zákazníkovi za splněný. 

Pokud by cestovní kancelář na žádost o poskytnutí náhradního zájezdu v uvedené lhůtě nereagovala, skončí ochranná doba uplynutím těchto 30 dnů a cestovní kancelář je následně povinna vrátit Vám původně zaplacenou částku za zájezd. V případě, že zákazník o náhradní zájezd nepožádá nebo nevyužije nabídky předložené mu cestovní kanceláří – na což má zákazník právo, vrátí zákazníkovi veškeré uhrazené platby nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby, tedy nejpozději do 14. září 2021.

Zákazník tedy může, avšak nemusí využít vystavený poukaz. Zároveň se však nedostane ke svým penězům dříve, než po skončení ochranné doby nenastane-li situace, kdy by zákazník požádal o poskytnutí zájezdu a cestovní kancelář na tuto žádost ve lhůtě 30 dnů nereagovala. 

Zákonodárce však myslel i na zvláštní skupinu zákazníků - držitele průkazu osoby se zdravotním postižením, osoby vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání a zaměstnance, kterých se už alespoň 30 dnů dotýká omezení či uzavření provozu zaměstnavatele, a nemůžou proto vykonávat práci, těhotné ženy, osoby čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou nebo osamělé rodiče pečující o nezaopatřené dítě, taktéž osoby starší 65 let a školy a školská zařízení zapsané do rejstříku škol a školských zařízení. U jmenovaných skupin platí jiná pravidla, dle kterých v případě odmítnutí poukazu na zájezd končí ochranná doba tímto oznámením odmítnutí. Cestovní kancelář je v takovém případě povinna vrátit zákazníkovi zaplacené peněžité plnění, a pokud tak neučiní, může takový zákazník přistoupit k jejímu vymáhání.

Mgr. Nikola Runštuková
advokátní koncipientka
 

Máte další dotaz k této problematice? Kontaktujte nás.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti