Upravit stránku

Advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 04169.

Insolvenční správce zapsaný v Seznamu insolvenčních správců vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Rozhodce zapsaný v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR podle § 40a odst. 1 z.č. 216/1994 Sb.
Zaměřuje se na oblast obchodního práva a mezinárodního práva soukromého.

Komplexní obchodní transakce, M&A, korporátní právo, společnosti v krizové situaci, bankovní a finanční právo, vymáhání pohledávek, mezinárodní právo soukromé, insolvenční právo. Rozhodčí řízení.

Jazyky: anglický, francouzský, německý, ruský

JUDr.: Univerzita Karlova v Praze, rigorózní práce na téma „Vzorový zákon UNCITRAL o přeshraniční insolvenci“
MBA: L'Institut Franco-Tchèque de Gestion (IFTG) - VŠE + Université Jean Moulin Lyon 3 (IAE Lyon)
LL.M.: Donau-Universität Krems, Master Thesis na téma „Recent Trends in Increasing Efficiency in International Arbitration“

 

Publikační činnost:

Recent Trends in Increasing Efficiency in International Arbitration, Praha, Wolters Kluwer ČR, 2018, ISBN 978-80-7598-224-7 (rovněž AkademikerVerlag, 2019, ISBN 978-620-2-22182-5)
Krátce k dalším rozhodnutím o žalobách proti zástavcům – schizofrenie pokračuje, Právní rozhledy 10/1998, s. 516
K otázce používaní zastavených movitých věcí předaných do úschovy, Právní rozhledy 6/2001, s. 272
Vedoucí pracovníci po novele zákona o konkursu a vyrovnání, Právní rozhledy 8/2000, s. 345
K soudním exekucím de lege ferenda, Právní rozhledy 10/1997, s. 525
K rozlišování mezi smluvní pokutou a úrokem z prodlení, spoluautor Petr Wildt, Právní rozhledy 9/1997, s. 465
Kterak žalovati zástavce aneb neradostná rekapitulace, Právní rozhledy 8/1997, s. 413 (rovněž Bulletin advokacie 6-7/1997, s. 40)
Změny společenské smlouvy s.r.o. a notářské zápisy, Bulletin advokacie 9/1996, s. 46