Upravit stránku

Advokátka zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 17584.

Zaměřuje se na oblast občanského, insolvenčního a trestního práva, zejména na poskytování právních služeb v oblasti rodinného práva (péče a výživa k nezletilému dítěti, rozvod manželství, vypořádání společného jmění manželů atd.), právních vztahů k nemovitým věcem (zejména zřizování služebností a jiných věcných práv, včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovité věci), závazkových právních vztahů (zejména práva nájmu a právních sporů ze smlouvy o dílo), poskytování advokátních úschov a vymáhání  pohledávek.